UDRUGA
 

HOME

ZEMLJOPIS

POVIJEST

TURIZAM

GALERIJA

UDRUGA

FAUST
VRANČIĆ

ART

LINKOVI

 

 

 

 

 

 

STATUT UDRUGE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga Društvo za unapređivanje i poljepšanje Prvić Luke "Narodno Zdravlje" (u daljnjem tekstu Udruga), zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanja javnosti rada udruge, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj udruge, tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova, imovina i raspolaganja s mogućom dobiti, način stjecanja imovine te prestanka i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

Udruga slijedi tradiciju iste Udruge osnovane 5.travnja 1931.godine.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Društvo za unapređivanje i poljepšanje Prvić Luke "Narodno Zdravlje".
Skraćeni naziv glasi: "Narodno Zdravlje"
Sjedište udruge je u: Prvić Luci
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.
Udrugu zastupa predsjednik Udruge i dva dopredsjednika, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, tajnik Udruge.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja cjelokupnog života i boravka u mjestu Prvić Luka.

Ciljeve iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedeæim djelatnostima:

- poticanje i promicanje razvoja cijelog otoka u njegovom urbanističkom, komunalnom, gospodarskom, turističkom, kulturnom i sportskom aspektu;
- organizacija i poticanje raznih akcija radi osiguranja sredstava za uređenje otoka;
- aktivno sudjeluje u uspostavljanju i čuvanju tradicija otoka kroz njegovanje kulturnih, povijesnih, folklornih i drugih tekovina;
- organizacijom kulturno-zabavnog i sportskog života na otoku;
- sudjelovanjem u radnim akcijama na uređenju mjesta;
- kontinuiranim radom na unapređenju i uljepšavanju cijelog otoka;
- stvaranje uvjeta za unapređenje i razvoj mjesta;
- skrb o stvaranju materijalnih i financijskih uvjeta i sredstava za što potpunije i kvalitetnije ostvarivanje ciljeva određenih statutom;
- ostvarivanje suradnje s drugim srodnim udrugama u utvrđivanju i provođenju programa i aktivnosti od zajedničkog interesa;

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima kluba.
Predstavnike pravne osobe imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Članstvo može biti redovno i počasno.
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku zamolbe za prijem kandidata.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- prestankom djelovanja Udruge,
- pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
- isključenjem iz članstva

Tijela udruge su:

1. Skupština – svi članovi
2. Upravni odbor Udruge – 9 članova
3. Predsjednik Udruge i dva dopredsjednika
4. Nadzorni odbor Udruge – 3 člana

Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

- članarine,
- donacije i dotacije,
- sredstva od gradskog i županijskog proračuna,
- ostali prihodi sukladno Zakonu.

Udruga prestaje radom odlukom Skupštine i u slučaju predviđenim zakonom. U slučaju prestanka djelovanja Udruge, imovina Udruge pripada Mjesnom odboru Prvić Luke.

 

 

   

© Copyright Boško Lučev bosko.lucev@zg.t-com.hr